Ukukhuluma nokubhala izinsuku, izinsuku

Izinsuku, izinsuku

Izinsuku ze-0f ngesonto


Ingane yomsombuluko ihlasela isisekelo sokuqala,
Ingane yesibili iphumelela emncintiswaneni,
Ingane yesithathu ayike ihambe kancane,
Ingane kaLwesine isikude kakhulu,
Ingane kaLwesihlanu inhle kakhulu,
Ingane yomgqibelo njalo,
Ingane yesonto iyathokoza futhi ilanga,
Hlabelela le ngoma, kuhle kakhulu!

IZINSUKU EZINGCWELE ZESONTO

amaviki:
Monday
NgoLwesibili
NgoLwesithathu
NgoLwesine
Friday

ngempelasonto:
Saturday
Sunday

amasonto amabili: amasonto e-2
usuku: Juni 15th
ekuseni
emini
ebusuku
ebusuku

namuhla
izolo
kusasa

Izinombolo ezithintekayo nezinsuku

1 kuqala
I-2nd yesibili
I-3rd yesithathu
I-4.lh yesine
I-5th yesihlanu
I-6th yesithupha
I-7 yesi-7
I-8th yesishiyagalombili
Okwesishiyagalolunye
I-XNUM yeshumi
I-XNUMI yeshumi nanye
I-12th yeshumi nambili
I-13, yeshumi nantathu
I-14th yeshumi nane
I-15th yesihlanu
I-16th yeshumi nesithupha
I-17th leshumi nesikhombisa
I-18th neshumi nesishiyagalombili
I-19th yesishiyagalolunye nesishiyagalolunye
I-20th yeshumi nambili
21ngamashumi amabili nanye
I-22ng amabili nambili
23rd amashumi amabili nantathu
I-30th yesithathu
31rt amashumi amathathu nanye

Izinsuku zokubhala nokubhala

Singabhala usuku olunjengalokhu:

I-10 Mashi noma i-10th March noma
3.10.08 noma i-3 / 10 / 08

Sisho usuku olunjengalokhu:

Uyini usuku namuhla?

Kuyi-Mashi okweshumi.
Yingxenye yeshumi kaMashi.

Yisho unyaka onjena:

1980 ayisishiyagalolunye nesishiyagalombili
1995 ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye nanhlanu
2006 izinkulungwane ezimbili nesithupha
2020 amashumi amabili namashumi amabili